Guilherme Mampuya

Mar patriota, 2015

Guilherme Mampuya

Le mandarin dragon, 2015

Guilherme Mampuya

Velas Asteadas, 2015